Картография на пазара Market Mapping
Карти Maps
Пазарът не е обект ограничен в пространството. Той е събиране на нишки - пресичане на траектории, животи, познанства. Поредица от карти ще загатне множеството от мащаби, в които пазара е вложен – от микро-траекториите на посетителите из пазара, до връзките с далечни страни. The market is not a spatially limited object. It is a coming together of relations: a crossing of trajectories, life-paths, human relations. A collection of maps will foreground the great number of scales in which the market is embedded: from the micro-trajectories of the market visitors to the links to far away countries.
Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: