Инициатор
Никола Венков е гръбнакът на Невидимия Женски пазар и научен експерт към проекта.
Initiator
Nikola Venkov is the ‘backbone’ of The Unseen Women’s Market and a scientific advisor to the project.
Аз съм градски антрополог и от три години изследвам Женския пазар: сложната социална екосистема, оплетените политически конфликти, невероятните животи на хората тук. Започнах този арт-проект, защото исках да въвлека повече хора и различни перспективи в изучаване на пазара и да повиша видимостта на проблемите тук. И така от зимата на 2013 въвличам хора, осмислям концепции, координирам нужди и задачи, намирам техника, специалисти и какво ли още не!
I am an urban anthropologist. I have been researching the Women’s Market for three years now: its complicated social ecosystem, the tangled political conflicts and the incredible lives of the people here. I started this initiative because I wanted to involve more people in exploring the market, to reach different perspectives and to raise awareness about the issues here. And so, since the beginning of 2013 I’ve been in the business of inspiring people, designing concepts, coordinating needs and tasks, searching for equipment, specialists and what not!
Куратор
Здравка Кантарева е сценограф на изложбата и осигурява единството на всички инсталации.
Curator
Zdravka Kantareva is a curator of the exhibition and ensures the conceptual unity of all installations.
Грижа се за цялостното преставяне на изложбата, както и за ескпонирането на всеки проект по отделно. Изследвам начина по който инсталациите си взаимодействат една с друга и със спецификите на избраното пространство.
I take care for the overall presentation of the exhibition as well as the display of each project on its own. I explore the ways in which installations relate to each other and the exhibiting space.
Художник
Михаела Касабова е създателят на визията на проекта и на десетките симпатични човечета от пазара.
Fine arts
Michaela Kasabova is the creator of the initiative’s visual design and of numerous tiny drawings from the market.
В проекта визуализирам множеството лица на пазара, претворявам статистическите дании в интересни картинни истории, надничам в потайните места, откривам непознатото и изобразявам незабелязани преди цветове, персонажи и детайли. Аз съм дизайнерът на проекта.
I visualise the many aspects of the market, I impersonate the statistical data into eye-catching visual stories, I look into the secluded places, I dig out the unknown and illustrate the previously unnoticed colours, characters and details. I am the visual designer of the project.
Писма + дизайнер
Слав Георгиев изработва за проекта всякакви нужни неща от подръчни материали и е автор на проекта Писма.
Letters + design
Slav Georgiev makes all sort of things for the needs of the project from found materials and is also the author of the project Letters.
Подкрепям проектите за Женския пазар, деятелно или чисто морално, от началото на 2013г. Включих се като участник в този проект с "Писмо до Женския пазар", за да съхраним в автентична форма истории и мнения за пазара. В тази малка дървена кутия виждам платформа за мненията на онези, които никой, никога не ги пита.
I support since the beginning of 2013 the Women’s Market projects with deeds or simply with moral support. I took part in the ‘Letter to the Women’s Market’ project, whose aim is to preserve all stories and opinions about the market in an authentic form. In this small wooden box I see a platform for the expression of the opinions of those who no one ever bothers to ask.
Мечти
Десислава Иванова е автор на късометражното филмче за мечтите на Женския пазар.
Dreams
Desislava Ivanova is the author of a short film on the dreams of the Women’s market.
Аз съм студентка последна година специалност Културология в Софийски университет. Проектът ми позволи да се докосна по един различен начин до пазара, да зърна скрито му лице, да видя човешката му история. Участвам в заснемането на „Мечтите на Женския пазар”, защото искам да дам думата на търговците, как те биха реконструирали пазара, ако имаха тази възможност.
I’m in my last year in Cultural Studies at the University of Sofia. This project allowed me to connect with the market on a different level, to see its hidden face, to see its humane story. I took part in the making of ‘Dreams of the Women’s market’ because I wanted to give voice to the traders: what kind of redevelopment of the market would they like, if they were given the chance to have a say.
Уъркшоп + преследвач
Люба Дерелиева участва в подготовката на образователния уъркшоп и в проекта Карти
Workshop + stalker
Lyubomira Derelieva takes part in the preparation of the educational workshop and the Mapping Project.
Студентка по европейско право със светло социологическо минало. Заради обичта си към София и района участвах в организационната бъркотия и във вълнуващото преследване на залисани пазаруващи. Резултатът едва загатва 40-те хиляди пътя и списъци за пазаруване, пресичащи пазара дневно.
Student in European law with a bright sociological past. Due to my love for Sofia and the market area I took part in the organising mess and the exciting chase of unaware shoppers. The result indicates a tiny part of the 40 thousand routes and shopping lists going through the market on a daily basis.
Сценарист-режисьор
Лилия Сазонова изследва темата за общуването на пазара, автор на проекта - документален филм.
Screenwriter + director
Liliya Sazonova researches the topic of communication on the market, author of the documentary film project.
Аз съм. После съм антрополог и философ. Темата за пазара ме развълнува, когато разбрах, че бъдещето на това далеч не идеално организирано, но уникално и шарено място е неясно. Макар до този момент да не бях чест посетител на пазара, усетих, че искам да оставя (своя) спомен за него. Филмът е моята надежда, че чрез подобни проекти се отваря пространство за размисъл и обсъждане на бъдещето на Женски пазар. Пространство, в което да се договори как преустройството му да реши очевидните проблеми без безвъзвратно да се загуби автентичността и столетният му дух.
I am. Then I am an athropologist and a philosopher. The market topic moved me when I realised that the future of this far-from-organised but unique and colourful place is unclear. Despite not being a regular visitor to the market, I felt I wanted to preserve a (my) memory of it. The film is my hope that through initiatives like this we open space for thought and discussion on the future of the Women’s Market. Space, in which to negotiate how its redevelopment might solve the obvious problems without losing its authenticity and its centurial spirit.
Комуникатор
Марта Събева е нашият онлайн ъндърграунд пи-ар и се грижи за вашата комуникация с Невидимия Ж.п.
Communicator
Marta Subeva is our online underground PR taking care of your communication with the Invisible Women’s Market.
Аз съм архитект. Опитвам се (по-често успявам) да се радвам на Живота, обичам да рисувам, да мечтая, да споделям време и мисли с Изкуството, да забелязвам света наоколо с очите на любовта... Причините да съм в този проект са много, но най-вече любопитна съм, какво ще се случи. Надявам се да спомогна за създаването непосредствена "контактна зона" за споделяне на впечатления, анализ, въпроси и отговори между създателите на проекта и публиката.
I am an architect. I try (and often succeed) to enjoy life. I love to draw, to dream, to share time and thoughts with art, to see the world around with the eyes of love... The reasons to be in this project are numerous but foremost my curiousty, what is going to happen. I hope to contribute to the creation of an informal ‘contact zone’ for sharing impressions, analyses, questions and answers between the creators of the project and the public.
Оператор
Алекс Самунджи спешно се включи със своята камера и видео-умения.
Cameraman
Alex Samoungi urgently took part with his camera and video skills.
Аз съм фотограф и оператор на свободна практика. Снимам документални филми, концерти, видео клипове, реклами и телевизионни предавания.
I am a freelance photographer and cameraman. I film documentaries, concerts, advertisements and tv programs.
Оператор
Милен Пушников, актьор и режисьор, в проекта оператор за благото развитие на София.
Cameraman
Milen Pushnikov, an actor and director, in this initiative: filming for the well-being of Sofia.
Фотограф +
Цветелина Панова засне стоки и павилиони дни преди разрушаването: пластове, форми, цветове, време...
Photograph +
Tsvetelina Panova captured goods and stalls days before the demolition: in layers, forms, colours, time...
Архитект по образование и градски изследовател със залитания към фотографията, визуалните изкуства и различни проявления на дизайна. Обичам да провокирам хората да забелязват малките, невидими парченца ежедневие. Мразя рутината. Вярвам в невидимата логика на свободните асоциации. Обожавам да намирам нов смисъл, скрит в стари образи. С други думи – един обикновен Homo Ludens.
Educated as an architect and urban researcher, with inclines to photography, visual arts and design. I like to provoke attention to the tiny, invisible, bits of everyday. I hate rut.. I believe in the logic of free new links, to be find new meaning, hiding in old forms. Just an ordinary Homo Ludens.
Facebook страница page
С подкрепата на: Supported by: